ELFOGADÓHELYEK 
 
    Elfogadóhelyek listája  
    Elfogadóhely csatlakozása  
    Elfogadóhelyi szabályzat  
 
 
Elfogadóhelyi szabályzat
I I .  K E R Ü L E T  K Á R T Y A   S Z A B Á L Y Z A T  

Elfogadó Partner részére

I. Fogalmak
RENDSZERGAZDA:
A II. Kerület Kártya programot működtető jogi személy, amely a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nevében jár el.
II. KERÜLET KÁRTYA: A „II. KERÜLET KÁRTYA” vagy „SZOCIÁLIS KÁRTYA” felirattal és az Önkormányzat címerével ellátott, a Rendszergazda által kiadott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya, mely tartalmazza a jogosult nevét, a kártya azonosítószámát és a kártya érvényességi dátumát. (a továbbiakban: Kártya).
KÁRTYABIRTOKOS: Az a természetes személy, aki megfelel az önkormányzati rendeletben meghatározott Jogosultsági Feltételeknek, és a Kártyadíj megfizetésével, vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával rendelkezik.
JOGOSULTSÁGI FELTÉTEK: A Kártya kiváltására a II. Kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy jogosult. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a jogosultsági feltételek módosítására.
ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával a jelen Kártyaszabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.
ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által nyilvántartásba vett, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).
REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, jelen Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás Alapárából biztosítani kell.
ALAPÁR: Az Elfogadó Partner által az áru vásárlása, illetve a szolgáltatás igénybevétele napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott bruttó ár.
REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP: az Elfogadó Partnerként történő regisztráció igényléséhez szükséges, www.masodikkeruletkartya.hu weboldalról letölthető és kinyomtatható „II. Kerület Kártya Regisztrációs Űrlap” elnevezésű formanyomtatvány.

II. Általános Szerződési Feltételek
1) A „II. Kerület Kártya” program a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 14. életévét betöltött természetes személyeknek szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kártya-rendszer. A program működését és annak felügyeletét az Önkormányzat nevében a Rendszergazda biztosítja.
2) A „II. Kerület Kártya” program és a rendszer, valamint a Kártya tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg.
3) A II. Kerület Kártya rendszerhez bármely vállalkozás jogosult csatlakozni a Regisztrációs Űrlap kitöltésével és cégszerű aláírásával, valamint a vállalkozás nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldány (egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány) másolatának, továbbá a jelen Kártyaszabályzat cégszerűen aláírt egy példányának a Rendszergazda részére postai úton történő megküldésével vagy azok személyes átadásával.
A regisztrációt a Rendszergazda a Regisztrációs Űrlapon kötelezően megadott e-mail címre megküldött e-mailben visszaigazolja.
4) A II. Kerület Kártya rendszerbe történő belépés feltétele a Rendszergazda által a jelen Kártyaszabályzat 3.) pontjában leírtaknak megfelelően az Elfogadó Partner részére megküldött visszaigazolás.
5) Az Elfogadó Partner az Elfogadó Helyre vonatkozó regisztrációja – a visszaigazolást követően – szerződéskötésnek minősül, amelynek feltételeit jelen Kártyaszabályzat tartalmazza.
6) Az Elfogadó Partner – a Regisztrációs Űrlapon szereplő – kereskedelmi/szolgáltató egységének (Elfogadó Hely) címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét, tevékenységének rövid leírását és az érintett termékek/szolgáltatások Alapárából nyújtott egységes, az Elfogadó Partner által meghatározott kedvezmény mértékét (Regisztrált Kedvezmény), a Rendszergazda feltünteti kártya-elfogadóhely adatbázisában az interneten (www.masodikkeruletkartya.hu) és az Elfogadó Partnereket további kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsíti.
7) A Rendszergazda biztosítja a Kártyák igényléséhez szükséges feltételeket és gondoskodik a kártyakibocsátásról.
8) A Rendszergazda biztosítja az Elfogadó Partner számára az intelligens informatikai rendszerhez való kapcsolódás jogát, amely által a kártyahasználat az Elfogadó Helyen elektronikusan nyomon követhetővé válik és külön térítés ellenében biztosítja a Kártya érvényességét és a tranzakciót kezelő (dokumentáló) technológiai hátteret (POS terminál).
9) Az együttműködés érvényességét igazoló, a Kártya program tagságát jelölő kártya-elfogadóhely matricát a Rendszergazda megfelelő számban, az Elfogadó Helyekhez - a visszaigazolt regisztrációt követően – eljuttatja, amelyeket az Elfogadó Partner köteles az Elfogadó Helyen jól látható helyre (bejárat és pénztárgép) kihelyezni, illetve az esetlegesen sérült matrica tényéről a Rendszergazdát értesíteni.
10) Az Elfogadó Partner a Regisztrációs Űrlapon feltüntetett Elfogadó Helyen a Kártyabirtokosok részére a Regisztrációs Űrlapon %-ban megadott, de legalább 5%-os mértékű kedvezményt köteles  biztosítani, amely a Kártyabirtokost az igénybe vett árukat/szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül illeti meg. Az árengedmény alapja az Elfogadó Helyen az Elfogadó Partner által nyújtott valamennyi szolgáltatás és értékesített termék Alapára, a 14) és 15) pontban foglaltak kivételével.
11) A Regisztrált Kedvezményt a Kártyabirtokos a Kártya előzetes bemutatásával, a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor, azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti.
12) Az Elfogadó Partner az Alapárat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó Regisztrált Kedvezmény nélküli Alapár, valamint a Kártyabirtokos számára nyújtott konkrét kedvezmény mértéke is.
13) A kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve fizetési módhoz kötni tilos.
14) Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek vagy hasonlóan rögzített kiskereskedelmi árú termékek vagy szolgáltatások – autópálya matrica, dohányáru, vényköteles gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, feltöltő kártya, PB gáz, újság, stb. – esetén nem kötelező.
15) Az Elfogadó Partner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe vehető Regisztrált Kedvezmény más akciókkal összevonható-e. Elfogadó Partner köteles termék vásárlását, illetve szolgáltatás nyújtását megelőzően a Kártyabirtokost tájékoztatni, ha a Regisztrált Kedvezmény az érintett termékre, illetve szolgáltatásra nem terjed ki.
16) A Regisztrált Kedvezmény érvényesítéséhez az Elfogadó Partner jogosult elkérni a Kártyabirtokostól a Kártyát, adott esetben azt elektronikus eszközön leolvasni, annak adatait rögzíteni, a Kártya érvényességét ellenőrizni. Az Elfogadó Partner köteles az ellenőrzést követően a Kártyabirtokos részére visszaadni, kivéve a 17. pontban foglalt eseteket. Az Elfogadó Partner kérheti a személyazonosság igazolását, de amennyiben azt az érintett megtagadja, az csak abban az esetben vonhatja maga után a Regisztrált Kedvezmény megtagadását, ha a Kártyát kétséget kizáróan nem a Kártyán szereplő személy kívánja használni.
17) Az Elfogadó Partner képviselője megtagadhatja a Kártya elfogadását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja, amennyiben
- a Kártyát nem az arra jogosult személy használja;
- a Kártya felhasználója által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártyabirtokos adataival;
- a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel.
Az Elfogadó Partner köteles a bevont Kártyákat a jegyzőkönyv egy példányának átadásával egyidejűleg a Rendszergazda részére haladéktalanul átadni.
18) Az Önkormányzat és a Rendszergazda nem tartozik felelősséggel az Elfogadó Partnert ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:
- a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat;
- a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
- a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja;
- az Elfogadóhelyi Partnerek szerződésszegése.
18) Az Elfogadó Partner a jelen szerződésből eredő kötelezettségeiről, a Regisztrált Kedvezmény nyújtás és a Kártya használatának módjáról az Elfogadó Helyen alkalmazott az alkalmazottait, munkatársait tájékoztatni köteles.
19) Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a „II. Kerület Kártya” rendszer jó hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a rendszer tulajdonosának, a Rendszergazdának, továbbá a rendszerben részes vállalkozások vagy a kártyabirtokosok jóhírének csorbítására vagy megsértésére.
20) Az Elfogadó Partner minden olyan szervezeti és működési változásról, amely a Regisztrált Kedvezmény folyamatos biztosítását gátolja, a Rendszergazdát 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles.
21) Az Elfogadó Partner a tudomásszerzéstől számított 48 órán belül köteles írásban tájékoztatni a Rendszergazdát, ha vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indult jogerősen, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte.
22) A regisztráció, illetve a szerződés írásban közös megegyezéssel módosítható. Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a Regisztrált Kedvezménnyel érintett termékértékesítés/szolgáltatást érintő kedvezmények nyújtásával egyoldalúan nem hagyhat fel. Erre irányuló szándékát, minden év június 30-ig, előzetesen írásban közölnie kell a Rendszergazdával, azzal, hogy a felmondás csak a tárgyév december 31. napjára szólhat.
23) Elfogadó Partner olyan termékek, illetve olyan szolgáltatások vonatkozásában vállalhatja a Regisztrált Kedvezmény nyújtását, amelyek esetében biztosítani tudja, hogy azok az Elfogadó Helyen a fogyasztók számára tartósan rendelkezésre állnak.
24) Az Elfogadó Partnert kártérítési felelősség terheli, amennyiben neki felróható módon a kedvezményadás elmarad vagy nem megfelelő mértékű. Erre az esetre az Elfogadó Partner kötelezettséget vállal a meg nem adott kedvezmény 15 napon belül – visszatérítés formájában - történő megfizetésére az érintett Kártyabirtokos részére. Ennek, továbbá a jelen Kártyaszabályzatban vállalt kötelezettségek elmulasztása vagy vétkes megszegése esetén az Elfogadó Partner a „II. Kerület Kártya” program partnerei közül azonnali hatállyal kizárásra kerülhet, amelynek megtörténtéről Rendszergazda jogosult a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.
25) Az Elfogadó Partner a Regisztrációs Űrlap kitöltésével és Rendszergazda részére történő átadásával hozzájárul a Regisztrációs Űrlapon szereplő adatai Rendszergazda által történő, kizárólag a „II. Kerület Kártya” program céljához kötött, illetve jelen Kártyaszabályzatban rögzített felhasználásához, kezeléséhez. Az Elfogadó Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztrációs Űrlapon szereplő adatait Rendszergazda a www.masodikkeruletkartya.hu weboldalán, valamint nyomtatott katalógusban feltüntesse. Az adatkezelés, adatfelhasználás nem sértheti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.
26) A Rendszergazda jogosult a jelen Kártyaszabályzat feltételeit egyoldalúan módosítani. A Rendszergazda a módosításról köteles haladéktalanul www.masodikkeruletkartya.hu internetes oldalán tájékoztató közleményt közzétenni, valamint módosításokról valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Elfogadó Partnert e-mailben értesíteni, azzal, hogy amennyiben a Kártyaszabályzat módosítása az Elfogadó Partner kötelezettségeinek növelésével, vagy új kötelezettségek megállapításával jár, az Elfogadó Partner módosítás interneten történt közzétételét követő 90 napon belül azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést.
27) Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a II. Kerület Kártya programba történő belépésével esetlegesen felmerülő költségeit maga viseli.
28) A Rendszergazda fenntartja magának a „II. Kerület Kártya” programban és rendszerben történő változtatás jogát.
29) Rendszergazda fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen Kártyaszabályzattól eltérő egyedi megállapodást kössön egyes Elfogadó Partnerekkel.
30) Az Elfogadó Helyekről, illetve a Regisztrált Kedvezmények mértékéről a Rendszergazda www.masodikkeruletkartya.hu weboldalán, a megjelenő nyomtatott katalógusból, illetve az ügyfélszolgálaton tájékozódhat a (leendő) Kártyabirtokos. Elfogadó Partner tudomásul veszi hogy Rendszergazda a kártyakatalógusban, a weboldalon, vagy más promóciós anyagaiban a Regisztrációs Űrlapon az Elfogadó Partner által megjelölt profilokba sorolástól eltérő szempontú szerkesztési elveket is alkalmazhat.
31) Rendszergazda fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes promóciós szolgáltatásokat az Elfogadó Partnerek részére térítés ellenében nyújtson.
32) A jelen Kártyaszabályzatban nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a II. Kerület Kártyáról szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III.30.) önkormányzati rendelete, valamint a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.
.
 Letölthető file:
     Kartyaszabalyzat_2010_05_04.pdf  147.47 KB
 GYORSMENÜ 
 
    II. Kerületi Önkormányzat  
    Hírek  
    Kártyakatalógus  
    Ügyfélszolgálat  
    Gyakori kérdések  
    Partnerek  
    Budai Polgár Online  
    Időjárás  
    Hírlevél  
 
 
 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
  Rendszergazda:
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

Cím: 1024 Budapest Keleti Károly u. 15/A
Tel.: +36-1-599-9222
Fax: +36-1-5999-064
E-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu 
 
 
 
 
A kártyáról
 
Általános ismertető
ÁSZF
Műszaki ismertető
Igénylés
 
Kártyaigénylés lehetőségei
Személyes igénylés
Internetes igénylés
ÁSZF
Elfogadóhelyek
 
Elfogadóhelyek listája
Elfogadóhely csatlakozása
Elfogadóhelyi szabályzat